• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
1 2 3 4
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.2

ทำไมต้องใช้บริการ บริษัท เวล บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด ?

    ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน หรือจ่ายโบนัส ให้แก่พนักงานการจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร
    เพื่อให้กิจการมีระบบเอกสาร ระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี มีคุณภาพจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้
    เพื่อนำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง
    เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน คาดการณ์และตัดสินใจทางธุรกิจด้าน การดำเนินงาน การเงิน และภาษีเพื่อช่วยในการประหยัดทางภาษีได้
    สามารถตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันการทุจริตภายในได้เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
    ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความ

  ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือ เข้ามาเยี่ยมที่บริษัท และรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยความยินดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการ ตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือก “ผู้ทำบัญชีและภาษี” ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีและมีความรับผิดชอบต่องานของลูกค้า บริษัท เวล บิซิเนส ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้ได้มีโอกาสให้บริการในเร็ววันนี้

ปี 2536 ได้ก่อตั้งสำนักงานบัญชีในนาม คณะบุคคล พีเค การบัญชี ต่อมาได้จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม บริษัท เวล บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด ก่อตั้งปี 2555 บริหารงานโดย คุณวรวิทย์ บุญญวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการ/หัวหน้าสำนักงาน ซึ่งมีบริการต่างๆ ดังนี้

 1. รับทำบัญชี
 2. บริการด้านภาษี
 3. บริการตรวจสอบบัญชี
 4. บริการจดทะเบียนธุรกิจ
 5. รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าสูงสุด ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนงานด้านบัญชี ภาษีที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อแผนธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายใหม่ ทุกประเภทการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมืออาชีพ ทีมงานของเราบริการแบบมิตรภาพด้วยความจริงใจ ใส่ใจ ผลงานคุณภาพ ด้วยประสบการณ์และวิชาชีพผู้ทำบัญชี วางแผนและอธิบายสิ่งที่ท่านต้องการทราบ ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนแบบมิตรภาพ ด้วยความเป็นกันเอง

ฝ่ายบัญชีและภาษี

  คุณธีรยา พยัคใหม่ (คุณแตน) 086-331-0482

  คุณประวิทย์ อินโอ้ (คุณเอ็ม) 085-963-0326

ฝ่ายกฎหมาย

  คุณวรวิทย์ บุญญวัฒน์ (คุณอู๊ด) 086-311-7968

แบบฟอร์มติดต่อ

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกปี
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • เป็นตัวแทนเข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชีและภาษี

อัตราค่าบริการ

สำหรับบริการรายเดือน/รายปีทั้งหมดข้างต้นพิจารณาจาก

 • ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน
 • ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน
 • ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ

ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือ เข้ามาเยี่ยมที่บริษัท และรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยความยินดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือก “ผู้ทำบัญชีและภาษี” ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีและมีความรับผิดชอบต่องานของลูกค้า

บริษัท เวล บิซิเนส ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้ได้มีโอกาสให้บริการในเร็ววันนี้

บริษัท เวล บิซิเนสฯ เป็นผู้จัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

 1. จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
  • แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)
  • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
  • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 3. จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
  • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร
  • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
  • จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์
  • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • แจ้งพนักงานเข้า-ออก
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี

นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์

ขอบเขตของงานบริการตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอ รายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อน เสนอรายงานการสอบบัญชี

อัตราค่าบริการ

พิจารณาจากปริมาณงานและประเภทธุรกิจ ในราคาที่ยุติธรรม

ขอบเขตงานบริการ

 • จองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้าน
 • บริการจดทะเบียนเพิ่ม-ลดทุน
 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท,เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, กรรมการเข้าใหม่– ลาออก, อำนาจกรรมการ , เพิ่มสาขา, ลดสาขา ฯลฯ
 • บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
 • บริการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
 • บริการขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
 • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

โดยมีรายละเอียดของบริการประกอบด้วย

 1. การตรวจสอบและการร่างสัญญาในธุรกิจต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น สัญญาก่อสร้าง , สัญญาร่วมลงทุน , สัญญาซื้อขายที่ดิน เป็นต้น
 2. ร่างสัญญาต่างๆเป็นภาษาไทย
 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านสัญญากับลูกค้าที่เป็นทั้งคนไทยและเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการลงทุนธุรกิจในประเทศไทย โดยอธิบายข้อดีและข้อเสียต่างๆให้ทราบก่อนการลงทุน

โดยมีรายละเอียดของบริการประกอบด้วย

 1. งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาโดยมีความเชี่ยวชาญ ทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , คดีล้มละลาย , คดีภาษีอากร , คดีแรงงาน , คดีปกครอง , คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 2. งานฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย , คดีภาษีอากร , คดีแรงงาน , คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และคดีอื่นๆ เป็นต้น
 3. ให้บริการตรวจร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆการประกอบธุรกิจย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมีการทำสัญญากับบุคคลภายนอกสัญญาที่ดีควรมีโครงสร้างของสัญญาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิประโยชน์ที่คู่สัญญาตกลงไว้

โดยมีรายละเอียดของบริการประกอบด้วย

 1. งานให้คำปรึกษาในการติดตามหนี้ค้างชำระให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการหนี้สินของท่าน ทั้งที่เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ รับมอบเป็นตัวแทนในการเจรจาไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 2. งานเร่งรัดหนี้สิน โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการสืบค้นข้อมูลของลูกหนี้ ประวัติและฐานข้อมูลของตัวลูกหนี้ถิ่นที่อยู่ปัจจุบันของลูกหนี้ ที่ดินและทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการติดตามทวงถามหรือออกหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้คืน
 3. งานบังคับคดีทางบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพที่จะสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ และดำเนินการยึด/อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้และทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้กับท่าน